• سایت غیرقانونی جاده ابریشم ۲ از کار انداخته شد

    جاده ابریشم 2

    FBI سرورهای دومین نسخه از سایت غیرقانونی جاده ابریشم، معروف به جاده ابریشم ۲.۰ را از کار انداخته و مالک آن را نیز دستگیر گرد.

    جاده ابریشم ۲.۰ که از نوامبر۲۰۱۳ روی بستر شبکه تاریک (DarkNet) راه اندازی شده بود، مانند سایت اول جاده ابریشم، برای خرید و فروش های غیزقانونی راه اندازی شده بود و در آن هر چیز غیرقانونی اعم از دارو، مواد مخدر، ابزارهای هک و … خرید و فروش می شد. [Read More…]